Please login to use this feature. You can use this feature to favourite your items and stores.
Close
You have added this item to your favorite list. View My Favorite List
Close
You have removed this item from your favourite list.
Close
Please login to use this feature. You can use this feature to favourite your items and stores.
Close
You have added this shop to your favourite list. View My Favourite List
Close
You have removed this shop from your favourite list.
Close
NMS Buddhist Cultural Collections
NMS Buddhist Cultural Collections (IP0290341-K)
NMS Buddhist Cultural Collections (IP0290341-K)
(0) 0 out of 5 stars See Shop Review (0)

enquiry@nmsbuddhistcultural.com, nmsbuddhistcultural@gmail.com
+6019-3149143 (Ms.Hah), +6019-3149151 (Mr.Tee)

Region: 马来西亚 Perak, Ipoh, Malaysia

Shop Information Newpages Premium Profile
17396Visitor 751Orders
436
Active Products
Shop Categories

Click the favourite shop button beside of the banner, when discount coupon is created you will see at the member panel > discount coupon page.

大随求陀罗尼心咒手环 6mm

RM48.00

Weight: 0.1kg

1 in stock
 • Product Details
  大随求陀罗尼咒功德:

  1,若有人听是真言题名。若诵题名。人亲近。若诵题名。人一处住。是人一切天魔恶鬼一切善神王皆来守护。食五辛鱼害。亦淫姊妹。若一切女人畜生女诸毗那耶迦。不能为障碍。皆随顺昼夜守护。除灾难令得安稳。何况自诵。若具足诵。一切重罪悉皆消灭。得无量福德。死必生极乐世界。虽作极重罪。不堕地狱。杀父母。杀罗汉。破和合僧。出佛身血。烧经像。秽伽蓝。谤诸人。谤诸教。自是非他。如是作重罪。决定生极乐界。上品生自莲花中化生。更不受胎生。唯成佛近人先听是真言。成佛远人世世不听是真言。

  2,若男若女童男童女持是真言题名。当得安乐。无诸疾病。色相炽盛。圆满吉祥。福德增长。一切真言法皆得成就。若是真言题名若一字二字乃至十字。若真言之一句二句乃至十句亦一遍。金银琉璃玉中入真言顶戴。带此咒者虽未入坛。即成入一切坛。与入坛者成其同行。等同诸佛无异。不作恶梦。重罪消灭。若有起恶心来相向者。不能为害持此咒者。一切所作皆成就。一切乐欲所求皆得。

  3,若能书写带在颈者若在臂者。是人能成一切善事最胜清净。常为诸天龙王之所拥护。又为诸佛菩萨之所忆念。金刚密迹四天大王,天帝释大梵天王,诸天神众,诸魔天众及诸眷属,诸神大威德者并余无量诸天神等,昼夜而常随逐拥护持此咒者。

  4,若有女人受持此神咒者。有大势力常当生男。受持胎时在胎安隐。产生安乐无诸疾病。众罪消灭必定无疑。以福德力财谷增长。所说教令人皆信受。常为一切之所敬事。若男若女。童男童女持此咒者。当得安乐无诸疾病色相炽盛。圆满吉祥福德增长。一切咒法皆得成就。

  5,若能持念此真言者。当知是人即是金刚之身。火不能烧。若有人带此咒者,当知如来以神通力拥护是人。当知是人是如来身。当知是人是金刚身。当知是人毗卢遮那如来身。当知是人是如来藏身。当知是人是如来眼。当知是人披金刚甲。当知是人是光明身。当知是人是不坏身。当知是人是能摧伏一切怨敌。当知是人所有罪障悉皆消灭。当知是真言能除地狱一切苦难。

  6,此真言能除一切罪业等障。能破一切秽恶道苦。灭恶趣。若人须臾得闻此真言。千劫已来积造恶业重障。应受种种流转生死。地狱饿鬼畜生。阎罗王界阿修罗身。夜叉罗刹鬼神。布单那阿波沙摩罗。蚊龙龟狗蟒蛇。一切诸鸟及诸猛兽。一切蠢动含灵。乃至蚁子之身。不更重受。即得转生诸佛如来一生补处。菩萨同会处生。或得大姓婆罗门家生。或得大刹利种家生。或得豪贵最胜家生。灭恶趣。此人得如上贵处生者。皆由闻此真言故。若有暂闻此陀罗尼者。彼诸善男子善女人。所有一切罪障悉得消灭。

  7,此真言能令众生离一切苦一切病恼。能解一切生死之缚。则为阎浮提人病之良药。若人有病。得闻是真言。病即消灭。若有善男子善女人。暂闻此真言。所有一切罪障悉得消灭。若虽为一切女人淫犯。不受胎生苦。

  8,受持此真言亦为短命诸众生说。当洗浴着新净衣。日日持念九遍。短命众生还得增寿。永离病苦。一切业障悉皆消灭。一切地狱诸苦亦得解脱。诸飞鸟畜生含灵之类闻此真言一经于耳。尽此一身更不复受。若遇大恶病闻此真言。即得永离一切诸病。亦得消灭。应堕恶道亦得除断。即得往生寂净世界。从此身已后更不受胞胎之身。所生之处莲华化生。一切生处莲花化生。一切生处忆持不忘。常识宿命。若人先造一切极重罪业。遂即命乘斯恶业应堕地狱。或堕畜生阎罗王界。或堕饿鬼乃至堕大阿鼻地狱。或生水中。若禽兽异类之身。闻此真言题名乃至一字一经于耳。如是等苦更不受。业障皆悉消灭。速生佛界。若人亲近一字持人。是人得大涅槃。复增寿命受胜快乐。舍此身已即得往生种种微妙诸刹土。常与诸佛俱会一处。

  9,若有善男子善女人。于此真言念念勿生疑。若有善男子善女人成疑惑者。世世不得真言灵验。现世得白癞病。我为利益众生。说此真言。为贫穷下贱众生。遗此如意摩尼宝。毗卢舍那如来一切智印甚深法藏。常持念人当如敬佛。

  10,若有流布此大随求陀罗尼之处。是诸有情既知是已。当以上妙香花幢盖种种供养。应以殊胜缯彩。缠裹经夹安于塔中。或置幢刹。以种种音乐歌咏赞叹。旋绕供养虔诚礼拜。彼等有情心所思惟。所希求愿皆得满足。若能依法书写。身上带持所求皆得。求男得男求女得女。怀胎安隐渐增圆满产生安乐。

 • Rating & Reviews of 大随求陀罗尼心咒手环 6mm
  0 out of 5 stars
  Average Rating & Reviews (0)

 • Payment Methods

  Paypal

  Credit Card Payment Pay using your PayPal account. You will be redirected to the PayPal system to complete the payment.

  Online Fund Transfer / Cash or Cheque Deposit / ATM

  请在3天内汇款至:
  Public Bank
  NMS COM ENTERPRISE
  3205668401  Maybank
  HAH SIAW CHING
  108289104601

  请将您的汇款单寄至:
  enquiry@nmsbuddhistcultural.com
  Shipping Option
  Shipping Charges
  • Peninsular Malaysia 西马 (first 3kg - RM10.00, every next 1kg - RM1.50)

  • Sabah & Sarawak 东马 (first 1kg - RM12.00, every next 1kg - RM12.00)

  • Singapore 新加坡 (first 1kg - RM35.00, every next 0.5kg - RM11.00)

  Return Policy
 • Product Enquiry
Browse by : Home - All Deals - New Deals - Popular Deals - Shop List - Join NEWSTORE